Кращі практики

Рекомендації щодо протидії біологічним загрозам, захист та особливості реагування

Кращі практикиfaoinua

Серія методичних рекомендацій щодо планування ветеринарних заходів, офіційного ветеринарного нагляду, моніторингу і контролю хвороб тварин, запобігання випадків їх масового отруєння, сприяння ліквідації наслідків війни і стихійного лиха із жертвами серед тварин та участі ветеринарів і параветеринарних фахівців в розслідуванні прецедентів на підконтрольних їм об'єктах і територіях, а також протидії біологічним загрозам, захист та особливості реагування - підготовлених національними консультантами ФАО: Оксаною Юрченко, Олександром Ревнівцевим, Віталієм Башинським, Сергієм Хоменком та Володимиром Поліщуком під редакцією Дмитра Приходька та Андрія Розстального.

Зважаючи, що особливості та порядок планування ветеринарних заходів, зміна статусу територій вільних від хвороб, здійснення контрольно-наглядових процедур, епізоотичне розслідування випадків та спалахів інфекційних хвороб тварин чи інвазій, частково визначені в Законах України (Про ветеринарну медицину та Про захист населення від інфекційних хвороб, а слідчих дій - у Кримінально-процесуальному кодексі України) та інших підзаконних актах, а також міжнародних нормативних документах, то в цих рекомендаціях ми намагались узагальнити підходи та конкретизувати завдання фахівців Компетентного органу по протидії хворобам тварин, випадкам їх масового отруєння, сприянню ліквідації наслідків війни і стихійного лиха із жертвами серед тварин та участю ветеринарів і параветеринарних фахівців в розслідуванні прецедентів на підконтрольних їм об'єктах і територіях, а також протидії біологічним загрозам, захисту та особливостям реагування.

Вступ

Будь-який живий організм перебуває в двох станах - стані здоров’я чи захворювання. Стан здоров’я тварини та її добробут здатен проаналізувати, оцінити та визначити лише ветеринар. Наявність в популяції тварин, хоча б однієї підозрілої (з наявністю характерних для інфекційної та/чи інвазійної хвороби чи отруєння, а також і нехарактерних клінічних ознак відхилення від фізіологічної норми) чи хворої тварини на вільній від хвороби території (населений пункт, домо-господарство чи оператор ринку) призводить до зміни статусу цієї території на небезпечну чи навпаки після ліквідації інфекційної хвороби тварин та інвазії і знищення патогена на всіх забруднених об’єктах та зняття відповідних обмежень. Періодичне епізоотичне обстеження підконтрольних Компетентному органу країни територій та об'єктів, заходи діагностики, терапії та профілактики, особливо транскордонних інфекцій (хвороб списку МЕБ) передбачають обов'язковий моніторинг інфекційних та/чи інвазійних хвороб тваринпланування ветеринарних заходів, державний нагляд і контроль їх виконання та розслідування невідповідностей і прецедентів.

Біологічні загрози, захист та особливості реагування

Враховуючи масштаби території країни, широкий спектр біологічних загроз в умовах сьогодення, потреби оперативного реагування та прийняття адекватних управлінських рішень, що здатні мінімізувати втрати та швидко відновити функціональність постраждалих територій та/чи об’єктів і суб’єктів. Тобто, здатність протистояти біологічній загрозі потребує специфічних знань та відповідних навичок у персоналу на всіх рівнях, включаючи комунікацію, алгоритми та шаблони реагування, матриці прес-релізів та сценарії наукового-обґрунтування висновків; чіткої, злагодженої координації міжвідомчих зусиль по протидії виклику, з можливістю залучення резервів: людських, матеріальних та фінансових; наявності ресурсів, транспортних засобів чи суден, каналів спілкування та обміну даними, інструментів оперативного аналізу подій та підготовлених фахівців здатних швидко оцінити ситуацію по ходу протидії та ефективно вжитих заходів, наділених повноваженнями щодо коригування алгоритмів, на основі кращих практик, передового досвіду і сучасних технологій.

Часта зміна урядів в країні, з перепідпорядкуванням Компетентного органу, зміна нормативної бази, структури, штатної чисельності персоналу знецінює всі намагання об’єктивної оцінки цих загроз та планування заходів на перспективу.

Складність залучення кращих фахівців, національних та міжнародних галузевих експертів на мізерні посадові оклади до органів виконавчої влади, у наукові та освітні установи, призводить до втрати та деградації інтелектуального потенціалу в цій сфері, а відсутність можливості використання сучасного інструментарію та технологій протидії спонукає до пошуку альтернативних рішень.

Доцільним є залучення до цієї експертної, наукової та навчальної діяльності незалежної, проектно-орієнтованої експертної структури (неприбуткової організації), яка за природою своєї багатопрофільної діяльності матиме високу концентрацію фахівців різних напрямків, як державного, так і недержавного сегменту та в змозі залучати міжнародних експертів. Її адаптивне сучасне управління, актуальні зв'язки і знання, і будуть здатні проаналізувати та оцінювати поточні біологічні загрози, випадки та спалахи інфекційних хвороб тварин та інвазій, харчових токсикоінфекцій та кормових отруєнь, ареали поширення патогенів, використовуючи у протидії цим загрозам - як передові технології так і протимікробних агентів. Фахівці визначених керівниками дотичних відомств (Національна академія аграрних наук України, Міністерство охорони здоров’я України, Центр громадського здоров’я МОЗ України, Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Держпродспоживслужба України, Держлісагентство України, Держрибагентство України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України), за участю представників асоціацій операторів ринку, референтних лабораторій, провідних науково-дослідних установ та навчальних закладів, на чолі з Радою експертів зроблять аналіз (оцінять прецеденти, що відбуваються в країні, програми офіційного контролю і кращі практики) та визначать пріоритети, як щодо невідкладних заходів (скоригувавши алгоритмів протидії), так і на перспективу (внесенням змін в навчання персоналу та запровадження нових підходів).

Виконуючи лише дорадчу функцію, така експертна організація радикально розширить можливості державних структур і, в залежності від набутого авторитету, зможе більшою чи меншою мірою впливати на прийняття державних управлінських рішень. Проектна організація фінансуватиметься з різних джерел, за потребою, а не орієнтуватиметься лише на державний бюджет. Усталені світові стандарти прозорості та інформаційної безпеки дозволять державі та іншим учасникам адекватно оцінювати порядок прийняття рішень і нівелювати можливі недружні впливи на експертні висновки.

Одним з головних пріоритетів діяльності цієї організації має стати запобігання занесенню патогенів в країну (моніторинг особливо небезпечних для України збудників транскордонних хвороб, поліпшення стратегії програми офіційного контролю на кордоні, шляхах міграції птахів і звірів, локалізація та поетапна ліквідація природно-вогнищевих ареалів патогенів, паразитів та членистоногих, здатних до перенесення збудників хвороб), оперативне виявлення небезпек біологічного характеру (система раннього виявлення та сповіщення, з верифікацією спалахів місцевими експертами), швидка локалізація (створення шаблонів алгоритмів уніфікованих дій персоналу під час загрози, випадку чи спалаху інфекційної та/чи інвазійної хвороби) та ефективна ліквідація патогена чи іншої загрози (шаблон реагування на відповідний ступінь небезпеки), а також:

  • розподіл небезпек за ступенем загрози (наприклад: високо контагіозні (заразні) - високо патогенні, високо контагіозні – низько патогенні, низько контагіозні – високо патогенні) та створення шаблонів реагування (для кожної категорії);
  • підготовка шаблону та щорічне оновлення (згідно методики МЕБ) Планів заходів на випадок надзвичайного стану у випадку біологічної загрози (виходячи з переліку актуальних загроз) та методична допомога персоналу відповідних служб;
  • сценарії відпрацювання міжвідомчих взаємодій (симуляційні вправи та польові навчання за участі керівників дотичних відомств, їх персоналу та експертів).

Підготовка фахівців (польових бригад залучених до слідчих дій) з епізоотичного розслідування спалахів інфекційних хвороб тварин та інвазій (навчання персоналу: слідчі, інспектори та фахівці за напрямками: біологія, епідеміологія, епізоотологія, юриспруденція, психологія тощо – з оцінкою загрози вторгнення біологічного агента та ймовірних збитків внаслідок ввезення на територію України товарів, хімічних, біологічних і радіоактивних речовин, відходів та інших вантажів, небезпечних для життя та здоров'я людини та/або тварини) та їх навчання сучасним методам досліджень з обстеженням об’єктів, збором критичних даних, основам використання статистичного аналізу баз даних (транспортних засобів чи суден, системи ідентифікації тварин та переміщення тварин, продукції тваринного походження, патогенів, результатів лабораторних досліджень, профілактичних вакцинацій тощо), оцінки результатів, підготовки прес релізів з науково-обґрунтованою інтерпретацією висновків щодо події, застосуванню спеціального обладнання та інструментів (для досліджень, лабораторного потенціалу, експрес-методів та діагностичних тестів, засобів дезактивації та знезараження об’єктів тощо), у рамках повноважень, для підготовки керівництву виважених оперативних управлінських рішень у випадку загроз поширення чи розповсюдження небезпеки. Як похідне, це регулярна перепідготовка фахівців та персоналу залученого до протидії біологічним загрозам, формування резерву таких фахівців шляхом залучення до навчання студентів старших курсів (теорія і практика, симуляційні навчання і польові заняття).

Завдання аналітиків – обробка даних (контактні дані галузевих фахівців, які у даний час працюють та/чи перебувають на відповідній території, тобто, фахівців, яких можливо за потреби залучити до роботи; дані про чисельність населення на відповідній території, популяцію тварин (поголів’я тварин наявне в операторів ринку та домо-господарствах); дані про особливості ландшафту та об’єкти в історичному аспекті, транспортні магістралі, природно-вогнищеві біотопи тощо). Розрахунок і коригування даних по формуванню резервів дезінфекційних засобів, горючих матеріалів, місць та об’ємів для безпечного захоронення побічних продуктів на випадок надзвичайного стану всіма власниками тварин, операторами ринку тварин та продукції тваринного походження. Оптимізація, погодження і затвердження маршрутів переміщення контамінованих об’єктів, об’їзних шляхів на час обмежень, моніторинг подій, публікацій у ЗМІ, аналіз ризиків та створення альтернативних рішень.

On-line ресурси та інструменти по темі: