Хвороби списку МЕБ

Заявка на схвалення ВООЗт офіційної програми контролю за Сказом, що передається собаками

Загальна мета програми офіційного контролю Сказу, що передається через собак, затвердженої Всесвітньою організацією охорони здоров’я тварин (ВООЗт, заснована як МЕБ), полягає в тому, щоб країни-учасниці поступово покращували ситуацію зі Сказом, що передається через собак, і, врешті-решт, зробили самопроголошення відсутності хвороби відповідно до Глави 1.6. як країна, що звільнилась від Сказу, що передається через собак. Програми офіційного контролю має поширюватися на всю країну, навіть якщо певні заходи спрямовані лише на окремі субпопуляції.

Країни-учасниці ВООЗт мають надати наступну інформацію для підтримки заявки на схвалення ВООЗт програми офіційного контролю Сказу, що передається через собак, відповідно до Глави 8.14. Наземного Кодексу.

Досьє, що надається до ВООЗт, має стисло висвітлювати всі теми під заголовками, наведеними в Розділах 1-4 нижче, щоб описати фактичну ситуацію в країні та процедури, що застосовуються в цей час, демонструючи прихильність країни-учасниці до дотримання вимог Глави 8.14. Наземного Кодексу.

У Розділі 4 досьє слід стисло описати план роботи та графік виконання програми офіційного контролю на наступні п'ять років.

Складаючи досьє слід посилатися на термінологію, визначену в Наземному Кодексі та Наземному посібнику ВООЗт, і використовувати її.

Національне законодавство, нормативні акти та директиви Ветеринарних органів можуть бути перекладені на одну з офіційних мов ВООЗт та додані до нього. Також можуть бути надані вебпосилання на супровідні документи однією з офіційних мов ВООЗт, якщо такі існують.

Всі додатки мають бути надані однією з офіційних мов ВООЗт.

Делегат країни-учасниці, який подає заявку на схвалення програми офіційного контролю, має надати задокументовані докази того, що положення Статті 8.14.11. були належним чином виконані та контролюються. Крім того, Делегат країни-учасниці має представити національну програму офіційного контролю Сказу, що передається через собак, як зазначено нижче.

Досьє має містити карти, малюнки й таблиці, де це можливо.

 1. Вступ
  1. Демографічні показники. Надайте загальний опис розселення людей, переписів, соціально-економічних і культурних особливостей, а також розвитку сільських і міських територій країни, що мають відношення до поширення вірусу Сказу в собак. Надайте карти, що підтверджують зазначені особливості. Вкажіть, чи включає заявка будь-які несуміжні території.
  2. Ареал собак. Опишіть склад популяції собак в країні з розбивкою на зони, якщо це доречно. Зокрема, надайте оцінку чисельності популяції собак, включаючи популяцію бездомних собак, відповідно до Глави 7.7., а також співвідношення людей і собак, розподіл собак (сільська/міська місцевість) та екологію взаємин. Опишіть методологію, використану для оцінки (наприклад, бази даних реєстрації собак, анкетування домогосподарств, опитування власників собак, притулків для собак, безпосередній нагляд, облік міток тощо);
  3. Якщо затверджений план реалізується поетапно в окремих зонах країни, то межі цих зон мають бути чітко визначені. Надайте карту з описом географічних меж цих зон.
 1. Управління національною програмою офіційного контролю Сказу, що передається через собак
  1. Компетентні органи.

Визначте всі Компетентні органи, залучені до нагляду, контролю, правозастосування та моніторингу діяльності, пов'язаної зі Сказом. Надайте опис ролі та обов'язків по управлінню програмою офіційного контролю Сказу, що передається через собак, із зазначенням ролі ветеринарних служб, органів охорони здоров'я людей та інших Компетентних органів, таких як муніципалітети та органи, відповідальні за диких і здичавілих тварин, а також інших організацій, таких як неурядові організації, клуби собаківників і заводчиків, власників собак та інших зацікавлених груп у боротьбі зі Сказом.

  1. Ветеринарні служби.
   1. Опишіть, як Ветеринарні органи країни дотримуються Глав 1.1., 3.1. і 3.2. Наземного Кодексу. Опишіть, як ветеринарні служби здійснюють нагляд, контроль, правозастосування та моніторинг діяльності, пов'язаної зі Сказом.
   2. Надайте інформацію про будь-яку оцінку ефективності ветеринарної служби (ЕВСВООЗт, проведену в країні, і подальші кроки в рамках цього ЕВС-шляху, а також результати по контролю Сказу, що передається через собак.
  1. Система охорони здоров'я людей.
   1. Опишіть систему охорони здоров'я та послуги, пов'язані з профілактикою Сказу у людей, а також її зв'язок з ветеринарними службами.
   2. Опишіть, як органи охорони здоров'я людей здійснюють нагляд, контроль, правозастосування та моніторинг діяльності, пов'язаної зі Сказом.
  1. Інші Компетентні органи.
   1. Опишіть, як інші Компетентні органи здійснюють нагляд, контроль, правозастосування та моніторинг діяльності, пов'язаної зі Сказом.
  2. Правова база.
   Законодавство. Надайте таблицю з переліком усіх відповідних законів, нормативних актів і директив, що стосуються контролю за Сказом, та короткий опис актуальності кожного з них. Які механізми існують для моніторингу та забезпечення дотримання законодавства?
 1. Поточний стан та контроль Сказу, що передається через собак

Надайте стислий опис заходів щодо поточного контролю та остаточної ліквідації Сказу, що передається через собак, в тому числі:

  1. Епізоотології Сказу
   1. Опишіть просторово-часову ситуацію по Сказу принаймні за останні п'ять років. Надайте таблиці та карти, що відображають дату виявлення, кількість та місцезнаходження випадків Сказу серед сприйнятливих тварин (за видами) та людей.
   2. Опишіть загальну епізоотологію в країні, виділяючи поточні знання (наприклад, зони підвищеного ризику, соціально-культурні фактори, що впливають на епізоотологію Сказу) і прогалини в знаннях, а також прогрес, досягнутий за останні п'ять років у боротьбі зі Сказом, що передається собаками.
   3. Надайте інформацію про епізоотичний стан по Сказу в сусідніх країнах.
  1. Нагляд за Сказом

Надайте документальне підтвердження того, що нагляд за Сказом в країні відповідає положенням Глави 1.4. і Статті 8.14.12. Наземного Кодексу, та Глави 3.1.17. Наземного посібника. У цьому документі має бути відображена наступна інформація:

   1. Опис процедури повідомлення та звітності (хто і кому) в межах країни, іншим Компетентним органам та у ВООЗт.
   2. Як здійснюється клінічний нагляд? Надайте деталі поточного процесу. Які чутливі види є частиною програми епізоотичного нагляду?
   3. Опис процедури відбору, транспортування та дослідження зразків, що використовуються для ідентифікації та підтвердження наявності вірусу Сказу.
   4. Роль органів охорони здоров'я людей та інших Компетентних органів у нагляді за Сказом, що передається через собак.
   5. Опис системи управління даними епізоотичного нагляду, включаючи збір даних, їх агрегування, обмін з іншими Компетентними органами (наприклад, органами охорони здоров'я) та передача з рівня громади на національний рівень.
   6. Опис системи запису, управління та аналізу даних досліджень, та їх інтеграція в базу даних по нагляду за здоров'ям тварин та взаємообмін даними між органами охорони здоров'я людей, іншими Компетентними органами та ветеринарними службами.

Надайте зведену таблицю і карту із зазначенням, кількості підозрюваних випадків, кількості досліджених на Сказ тварин, зразків за видами тварин, типами зразків, методами досліджень і результатами, принаймні за останні 24 місяці.

Надайте дані та карту випадків укусів людей, інцидентів з укусами собак та постконтактної профілактики у людей за останні 24 місяці.

Надайте детальну інформацію про обрані та застосовані для моніторингу методи та індикатори оцінки ефективності програми епізоотичного нагляду.

  1. Діагностика Сказу

Надайте документальне підтвердження того, що були застосовані відповідні положення Глав 1.1.2.1.1.3. та 3.1.17. Наземного посібника, включаючи наступне:

   1. Надайте перелік лабораторій, що досліджують зразки на Сказ в країні, з описом:
     • логістики транспортування зразків, враховуючи заходи біозахисту та біобезпеки, процедури досліджень та отримання результатів;
     • методи дослідження зразків для діагностики Сказу, та програми валідації, з детальним описом кількісних показників діагностики Сказу, проведених за останні 24 місяці в національних лабораторіях та в лабораторіях інших країн, за можливості;
     • характеристики, за можливості, ізолятів вірусу Сказу, отримані від людей і тварин;
     • наявні чи плановані в лабораторній системі процедури забезпечення якості, наприклад, офіційна акредитація лабораторій, належна лабораторна практика, ISO тощо;
     • дані про участь у міжлабораторних порівняльних випробуваннях (кільцевих випробуваннях), включаючи останні результати та, за необхідності, застосовані коригувальні заходи;
     • деталі поводження з живим вірусом Сказу, включаючи опис застосованих заходів біозахисту та біобезпеки.
   1. Якщо лабораторна діагностика Сказу не проводиться в країні, надайте перелік лабораторій з інших країн, що надають цю послугу, а також наявні механізми, включаючи логістику транспортування зразків і терміни надання результатів.
  1. Стратегія боротьби зі Сказом, що передається через собак

Опишіть стратегії контролю в країні, включаючи наступне:

   1. Опис програми вакцинації. Надайте інформацію про застосовані стратегії та результати кампаній вакцинації за останні 24 місяці: частота кампаній вакцинації, геопросторовий та часовий опис цих кампаній, кількість вакцинованих собак у популяції за одну кампанію вакцинації та охоплення вакцинацією за рік, за регіонами тощо. Надані дані мають розмежовувати екстрену та планову вакцинацію. Надайте карти, за можливості. Чітко опишіть методи оцінки охоплення вакцинацією. Надайте дані про вакцинацію собак в рамках реагування на випадки Сказу серед людей.
   2. Надайте короткий опис технічних характеристик використовуваних та доступних в країні вакцин проти Сказу собак. Надайте опис діючих регуляторних процедур, джерел постачання вакцин, управління холодовим ланцюгом та запасами вакцин. Надайте докази того, що використовувані вакцини, відповідають Главі 3.1.17. Наземного посібника, та інформацію по процедурі реєстрації та ліцензування вакцин.
   3. Опишіть нагляд під час вакцинації. Опишіть нагляд під час кампанії з вакцинації, стратегію поствакцинального моніторингу та результати оцінки рівня охоплення вакцинацією, в тому числі серед популяцій бездомних собак.
   4. Опишіть, як керують популяціями собак. Надайте документальне підтвердження того, що застосовуються відповідні положення Глави 7.7. Наземного Кодексу, а також того, що Компетентний орган координує та бере участь у здійсненні контролю за популяціями бездомних собак *.
   5. Опишіть заходи, що вживаються для запобігання повторному занесенню Сказу, критерії, що застосовуються для схвалення імпорту сприйнятливих тварин, заходи контролю, щодо ввезення таких тварин та їх внутрішніх переміщень.
  1. Протоколи розслідування випадків та спалахів

Опишіть процедури розслідування випадків та спалахів, що застосовуються ветеринарними службами при підозрі чи підтвердженні випадків Сказу у людей і тварин. Протокол розслідування випадку Сказу, за наявності, має бути в додатку.

  1. Національна та міжнародна співпраця

Опишіть існуючі механізми координації процесу підтримки прийняття рішень щодо впровадження та управління програми офіційного контролю Сказу, що передається через собак на національному та міжнародному рівнях, зокрема:

   1. Міжгалузевий координаційний механізм «Єдиного здоров’я», (наприклад, цільові групи, національні семінари з налагодження співпраці ММСП-ЕВС) між відповідними Компетентними органами та іншими зацікавленими сторонами.
   2. Транскордонне співробітництво. Опишіть співпрацю, за наявності такої, з Ветеринарними органами та органами охорони здоров'я сусідніх країн у боротьбі зі Сказом, що передається через собак.
   3. Регіональна співпраця. Опишіть заходи щодо координації, співпраці та обміну інформацією з іншими країнами регіону з метою контролю Сказу, що передається через собак.
  1. Просвітницькі програми щодо Сказу

Надайте опис інформаційних кампаній, тренінгів та освітніх програм щодо Сказу, відповідального володіння собаками та запобігання укусам собак. Опишіть цільову аудиторію та співпрацю з іншими Компетентними органами.

Надайте детальну інформацію про навчальні програми для персоналу, залученого до нагляду, кампаній з вакцинації собак та профілактики Сказу.

 1. План роботи, терміни та бюджет офіційної програми боротьби зі Сказом собак на наступні п’ять років

Опишіть прогресивні цілі, включаючи систему моніторингу та оцінки, а також очікувані результати, що мають бути досягнуті для кожного року впродовж наступних п'яти років, для зон (якщо можливо) і для всієї країни, включаючи:

  1. Показники ефективності та часовий графік1. Показники ефективності мають стосуватися найважливіших сфер і кроків, де необхідні вдосконалення програми офіційного контролю, щоб знизити рівень захворюваності серед собак і людей. Це може включати, але не обмежуватися цим, зміцнення всіх відповідних Компетентних органів, законодавства, звітності, доступності та якості вакцин, систем ідентифікації тварин, охоплення вакцинацією, контролю за переміщенням, поінформованості про хвороби тощо. Опишіть, як будуть відстежуватися, оцінюватися і переглядатися показники ефективності програми офіційного контролю Сказу, що передається через собак. Це має включати задокументовані докази того, що програму офіційного контролю впроваджено і перші результати є сприятливими.
  2. Результати моніторингу мають бути відображені при поданні щорічного підтвердження схвалення програми офіційного контролю Сказу, що передається через собак, у вашій країні до ВООЗт. Основними вимірюваними показниками успіху програми офіційного контролю буде зниження захворюваності собак і людей на Сказ у всій країні та в окремих зонах, визначених в програмі офіційного контролю. Додаткові показники ефективності, що свідчать про успіх, мають включати, але не обмежуватися цим, дані про вакцинацію, кількість заходів з відстеження або 10-денне спостереження під наглядом ветеринара, після контакту з людьми чи тваринами, успішно впроваджені заходи щодо імпорту, контроль за переміщенням собак. Це має включати задокументовані докази ефективного впровадження Розділу 4.а. вище.

Опишіть фінансування, необхідне для реалізації програми офіційного контролю, та річних бюджетів на наступні п'ять років. Надайте детальну інформацію про бюджет для будь-якої запланованої кампанії (кампаній) вакцинації, лабораторної підтримки, матеріально-технічного забезпечення, інформаційних кампаній тощо. Зазначте, на які роки було забезпечено фінансування та очікувані прогалини у фінансуванні запропонованих заходів.

__________

* Згідно зі Словником Наземного кодексу, прийнятим на Генеральній сесії ВООЗт у травні 2022 року, бездомна собака: означає будь-яку власну чи безпритульну собаку, що перебуває без безпосереднього нагляду чи контролю людини, включаючи здичавілих собак.

1 Країни-учасниці можуть ознайомитися з інструментами та ресурсами, доступними, наприклад, за посиланням: www.caninerabiesblueprint.org.


2022 Опитувальник щодо схвалення програми офіційного контролю Сказу, що передається через собак