Кодекс здоров'я наземних тварин

Глава 7.7.

Глава 7.7. УПРАВЛІННЯ ПОПУЛЯЦІЄЮ СОБАК

Стаття 7.7.1. Вступ

Управління популяцією собак (УПС) - це комплексний підхід, спрямований на покращення добробуту собак, зменшення проблем, що вони здатні завдавати, та створення гармонійного співіснування з людьми й навколишнім середовищем. Собаки присутні у світі в кожному суспільстві людей, і їх цінують за цілий ряд ролей, які вони виконують. Однак вони здатні створювати проблеми для здоров'я й безпеки людей, а також для здоров'я та добробуту тварин, особливо коли вони вільно гуляють.

УПС підтримує ефективні та стійкі програми боротьби зі Сказом та іншими зоонозами. Визнаючи, що масове знищення собак є неефективним і може бути контрпродуктивним, зменшення чисельності популяції собак також неефективний засіб зниження превалентності Сказу. Однак, УПС може сприяти контролю Сказу, зменшуючи обіг популяції, підтримуючи тим самим стадний імунітет в популяції вакцинованих собак. Складовими обігу популяції, що мають найбільше значення для контролю Сказу, є зменшення народжуваності цуценят, що ризикують залишитися невакцинованими, а також покращення добробуту тварин та очікуваної тривалості життя вакцинованих собак.

Контроль за розмноженням як частина УПС також змінює поведінку при розмноженні, та здатна підвищити ризик передачі Сказу внаслідок зростання контактів між собаками.

Сприяння відповідальній поведінці власника собаки в рамках УПС зміцнює мотивацію власників, знання, а отже і, поведінку щодо догляду за власними собаками, включаючи своєчасну вакцинацію собак проти Сказу для підтримання імунітету.

Важливо управляти популяцією собак без шкоди для добробуту тварин, відповідно до Глави 7.1.

Стаття 7.7.2. Визначення

Для цілей цієї Глави застосовуються наступні визначення:
Програма управління популяцією собак означає поєднання заходів, що покращують догляд за собаками та впливають на динаміку популяції собак з метою сталого покращення здоров'я та добробуту тварин у популяції собак, здоров'я та безпеки людей, а також навколишнього середовища, враховуючи відповідні економічні вигоди та витрати.

Сказ означає Сказ, що передається через собак.

Стаття 7.7.3. Сфера застосування

Метою цієї Глави є надання рекомендацій щодо управління популяціями собак (Canis lupus familiaris) з метою покращення здоров'я й безпеки людей, та здоров'я й добробуту тварин, а також для мінімізації їхнього потенційного негативного соціально-економічного та екологічного впливу. Рекомендації допоможуть також країнам-учасницям у запровадженні програм боротьби із зоонозними хворобами, що передаються через собак, зокрема, зараження вірусом Сказу, відповідно до Глави 8.14.

Стаття 7.7.4. Керівні принципи

Спираючись на керівні принципи, описані в Главі 7.1., застосовуються наступні вимоги:

 • УПС має прямі переваги для здоров'я й безпеки людей та здоров'я й добробуту тварин.

 • Собаки є одомашненим видом і тому залежать від спільноти людей, що відповідно накладає етичну відповідальність за забезпечення добробуту тварин та їх здоров'я, навіть за відсутності собак у власності. 

 • Визнаючи різноманітність зацікавлених сторін в управлінні популяціями собак, вкрай важливо чітко визначити ролі та обов’язки.

 • Екологія собак пов'язана з діяльністю людини. Тому, ефективне управління популяціями собак має супроводжуватися змінами у поведінці людей, включаючи сприяння відповідальній поведінці власників собак.

 • Визнаючи, що популяція собак власників, є звичайним джерелом безпритульних собак, програми УПС мають враховувати усіх собак.

 • Розуміння динаміки місцевої популяції собак і ставлення людей до неї є ключовим елементом у визначенні того, чи здатні програми УПС сприяти боротьбі зі Сказом, і яким чином, та які інструменти будуть найбільш успішними.

 • З огляду на те, що джерела і рушійні сили безпритульних собак, а також цілі управління ними відрізняються в різних громадах, програми УПС мають бути адаптовані до конкретної місцевості та національного контексту.

 • Програми УПС мають розроблятись із врахуванням стійкості та відповідності законодавству, піддаватись оцінці та коригуванню.

Стаття 7.7.5. Цілі програми управління популяцією собак

Програми УПС можуть включати наступні цілі:

 • заохочувати та запроваджувати відповідальну поведінку власників собак, відповідно до Статті 7.7.17.;

 • покращувати здоров'я та добробуту тварин у популяції собак;

 • зменшити кількість безпритульних собак;

 • стабілізувати популяцію собак шляхом зменшення обігу;

 • зменшити ризики для здоров'я й безпеки населення, включаючи укуси собак, дорожньо-транспортні пригоди та зоонозні хвороби, такі як Сказ, Лейшманіоз та Ехінококоз;

 • сприяти викоріненню Сказу, що передається через собак серед людей;

 • зменшити неприємності, спричинені безпритульних собак;

 • запобігти шкоді для домашньої худоби та інших тварин;

 • запобігти нелегальній торгівлі та незаконному переміщенню собак.

Стаття 7.7.6. Ролі та обов'язки

Як міжвідомча тема, УПСпотребує високого рівня залучення та співпраці між компетентними органами, відповідальними за здоров'я та добробут тварин, безпеку харчових продуктів, охорону здоров'я людей та довкілля, відповідно до підходу «Єдине Здоров'я».

Діяльність по УПС, що проводиться ветеринарними службами чи іншими компетентними органами, має бути інтегрована, наскільки це можливо, з діяльністю всіх інших відповідальних установ.

Статті 7.7.7. та 7.7.8. описують ролі та обов'язки різних організацій у розробці програм УПСна регіональному та національному рівнях.

Стаття 7.7.7. Компетентний орган з управління популяціями собак

Розвиток УПСвідбувається на місцевому рівні через конкретні програми УПС, успіх яких потребує підтримки та сприятливого середовища, створеного компетентним органом на національному рівні. Оскільки УПСмає відношення до кількох урядових установ і різних зацікавлених сторін, міжвідомча група має управляти й координувати діяльність між відповідними зацікавленими сторонами, урядовими установами та програмами, включаючи й ті, що зосереджуються на зоонозних хворобах, де собаки відіграють певну роль, наприклад, Сказ.

 1. Управління

  За УПС відповідає компетентний орган, яким може бути ветеринарний орган. Національний план заходів містить детальну інформацію про заходи, що підтримують реалізацію програм УПС і координуються з іншими планами дій, наприклад, зоонозами, пов'язаними з собаками. Ці плани розробляються під керівництвом компетентного органу та у співпраці з міжгалузевою групою.

 2. Законодавство

  Реалізація програм УПС потребує підтримки відповідною нормативно-правовою базою (див. статтю 7.7.9.). Подальші підзаконні акти забезпечують адаптацію до місцевих потреб.

 3. Правозастосування

  Компетентний орган має підтримувати дотримання законодавства за допомогою вказівок щодо процедур/практики правозастосування, навчання та фінансування правоохоронних органів, а також визначення покарань.

 4. Фінансування

  Для створення стійкої системи УПС з довготривалим впливом компетентний орган та міжгалузева група мають створити політичну та законодавчу базу достатню для фінансування національних планів заходів та програм УПС. Концепція підходу «Єдине Здоров'я» посилює аргументи на користь підвищення пріоритету УПС у сферах охорони здоров'я людей, тварин та довкілля.

 5. Навчання та підтримка

  Для підтримки програм УПС відповідний компетентний орган має очолити підготовку фахівців, у тому числі ветеринарів, та забезпечити їм доступ до відповідних ветеринарних лікарських засобів для реалізації заходів УПС. Компетентний орган має підтримувати УПС через комунікаційні та освітні ініціативи на національному рівні.

Стаття 7.7.8. Інші організації та учасники, залучені до управління популяцією собак

Наступні фактори здатні відігравати певну роль у розробці програм УПС:

 1. Ветеринарний орган

  Ветеринарний орган відіграє провідну роль в запобіганні зоонозним хворобам та забезпеченні добробуту тварин і має бути залучений до УПС, координуючи свою діяльність з іншими відповідними компетентними органами.

 2. Ветеринарні служби

  Ветеринарні служби мають відігравати активну роль і координувати свою діяльність з відповідними компетентними органами або можуть бути відповідальними за організацію, впровадження та нагляд за програмами УПС.

 3. Інші державні органи

  Відповідальність інших державних установ залежатиме від керованого ризику, а також від мети чи характеру запроваджуваних у межах УПС заходів.

  1. Здоров'я людей

   Державні установи, відповідальні за охорону здоров'я, зазвичай відіграють керівну роль і можуть мати законодавчі повноваження щодо боротьби з зоонозними хворобами та інших ризиків для здоров'я людей (наприклад, у відношенні безпритульних собак на дорогах; укусів собак).

  2. Охорона довкілля

   Агенції з охорони довкілля можуть брати на себе відповідальність за проблеми, пов'язані з безпритульними собаками, якщо вони становлять небезпеку для довкілля (наприклад, контроль за собаками в національних парках; запобігання браконьєрству на диких тварин їх зараженню), або стимуляція зростання  безпритульних собак за відсутності екологічного контролю.

  3. Освіта

   Державні установи, відповідальні за освіту, можуть відігравати ключову роль у просуванні в школах відповідальної поведінки власників собак та програм профілактики укусів собак.

  4. Місцева влада

   У багатьох країнах місцеві органи влади відповідають за реалізацію програм УПС та дотримання законодавства, що стосується володіння собаками (наприклад, реєстрація та ідентифікація тварин, вакцинація, закони про повідки, відмову від тварин). Це має відбуватися за підтримки та сприятливого середовища, створеного компетентним органом.

 4. Громадянське суспільство

  Відповідальність зацікавлених сторін громадянського суспільства залежатиме від їхньої участі в запровадженних заходах УПС.

  1. Власники собак

   Коли людина бере у власність собаку, вона має негайно взяти на себе відповідальність за нього, а також за будь-яке потомство, яке він може принести, протягом усього його життя або до тих пір, поки не буде знайдений наступний власник. Обов'язки власника мають включати забезпечення здоров'я і добробуту тварин у популяції собаки та зменшення негативного впливу на здоров'я людей і навколишнє середовище, відповідно до Статті 7.7.17.

  2. Заводчики та продавці собак

   Заводчики та продавці собак мають такі ж обов'язки, як і власники собак, і, крім того, мають дотримуватися рекомендацій відповідно до Статті 7.7.15.

 5. Консультативна група

  Розробка програм УПС і національного плану дій також має спиратися на підтримку консультативних груп, до складу яких мають входити ветеринари, експерти з екології собак, поведінки собак і зоонозних хвороб, а також представники відповідних зацікавлених сторін (місцеві органи влади, служби або органи охорони здоров'я, служби або органи екологічного контролю, неурядові організації та громадськість).

Стаття 7.7.9. Нормативно-правова база

Законодавство, яке регулює питання УПС, є ключовим елементом для забезпечення сталості та ефективності програм УПС. Воно гарантує, що програми УПС здійснюються відповідно до керівних принципів добробуту тварин (див. Главу 7.1.).
Нормативні акти, що стосуються наступних сфер, можуть сприяти успішному впровадженню програм УПС; їх можна знайти в нормативно-правовій базі УПС або в інших нормативно-правових актах:

 • зобов'язання власників щодо принципіввідповідальної поведінки власника собаки, включаючи добробут тварин;

 • зобов'язання органів влади щодо забезпечення добробуту тварин;

 • реєстрація та ідентифікація собак у системі ідентифікації тварин;

 • реєстрація або дозвіл і ліцензування заводчиків і продавців собак;

 • реєстрація або дозвіл та ліцензування притулків для собак, центрів перетримки та утримання собак;

 • ліцензування ветеринарів;

 • ліцензування виробництва, використання та продажу ветеринарних препаратів;

 • профілактика Сказу та інших зоонозних хвороб;

 • переміщення та торгівля собаками на міжнародному та національному рівнях;

 • поводження з відходами.

Ця нормативно-правова база має передбачати як заходи заохочення за дотримання, так і покарання за недотримання, а також має бути адаптована до національного контексту.

Стаття 7.7.10. Розробка програми УПС на основі фактичних даних

Розробка програм УПС має включати початкову оцінку та поточну адаптацію на основі постійного моніторингу та оцінки з використанням об'єктивних методів. Такий підхід, що ґрунтується на фактичних даних, підвищує ефективність програми та дає змогу реагувати на зміни в ширшому контексті, які впливають на динаміку популяції собак.
Враховуючи різні потреби громад та міжсекторальну роль у впровадженні УПС, його слід проводити із залученням консультативних груп та відповідних органів влади.
Компетентні органи влади, у співпраці з міжсекторальною групою, мають підтримувати науково обґрунтовані програми УПС шляхом:

 • визначення кваліфікованого персоналу та розробка тренінгів та інструментів, які допоможуть у здійсненні збору даних (оцінка та моніторинг) та їх використання (планування та оцінка);

 • забезпечення того, щоб бюджет програм УПС включав не лише витрати на первинне оцінювання, але й на моніторинг та оцінювання;

 • встановлення стандартизованих індикаторів з можливими та повторюваними методами вимірювання, які можна використовувати в різних місцях і в часі, для підтримки подальших оцінок і порівняння ефективності різних програм УПС. Слід очікувати, що програми УПС також використовуватимуть власні індикатори та методи вимірювання, що відповідають конкретному контексту, та отримуватимуть від них користь;

 • заохочення використання даних моніторингу для оцінювання, навчання та подальшого внесення змін до програм УПС.

Стаття 7.7.11. Оцінка та планування програми УПС

Початкові етапи розробки програми УПС — оцінка та планування — мають забезпечувати докази, необхідні для планування, і охоплювати:

 1. Огляд чинної нормативно-правової бази та оцінка ефективності та результативності заходів контролю за УПС, що застосовувалися в минулому та в цей час.

 2. Визначення пріоритетних проблем, пов'язаних з собаками, з точки зору всіх зацікавлених сторін. Вирішення цих питань сформує цілі програм УПС. Встановлення базових показників і методів моніторингу для індикаторів, що відображають кожну мету, дозволить згодом оцінити ефективність і результативність. Визначення того, які собаки пов'язані з пріоритетними проблемами, може включати собак власників.

 3. Вивчення динаміки чисельності всієї популяції собак (не обмежуючись поточним поголів'ям безпритульних собак) з метою виявлення джерел появи безпритульних собак:

  •  собаки власників, що вільно гуляють;
  • собаки, які загубилися або були покинуті, включаючи цуценят, отриманих в результаті неконтрольованого розмноження собак власників;
  • безпритульні собаки, які вільно бродять і розмножуються.
 1. Виявлення знань, ставлення та практик людей щодо догляду за собаками та відповідальності за собак власників і безпритульних собак. Також слід вивчити ставлення громадян до потенційних заходів контролю. Ця інформація може бути використана для забезпечення прийнятності програми УПС для місцевих громад та її ефективності у зміні людської поведінки.

 2. Оцінка чисельності та демографії популяції собак. Оцінка чисельності популяції собак може допомогти у плануванні програм УПС. Точність оцінок зазвичай підвищується за допомогою більш трудомістких методів і більшого залучення місцевих жителів. Якщо ресурси обмежені, на початковому етапі може бути достатньо грубої оцінки. Ця оцінка може бути уточнена шляхом моніторингу охоплення населення, досягнутого завдяки впровадженню заходів, і порівняння його з кількістю собак, які отримали ці заходи (наприклад, вакцинація від Сказу та стерилізація в рамках програми "Відлов, кастрація, вакцинація та повернення") (див. Статтю 7.7.19.).
  Для оцінки ефективності програми УПС може бути достатнім моніторинг змін у тенденціях популяції (наприклад, зміни щільності бродячих собак вздовж маршрутів, розроблених для перетину територій з високою щільністю бродячих собак, частка лактуючих самок і наявність цуценят), замість того, щоб інвестувати кошти в повторні оцінки чисельності популяції. Методи оцінки чисельності популяції можуть також вимірювати демографічні фактори, такі як вік, стать, стерилізація і репродуктивний статус (лактація і вагітність у самок), що дозволить уточнити оцінки для відповідних підгруп популяції.
  Доступні методи оцінки чисельності популяції включають наступні:

  1. Собаки власників: бази даних реєстрації собак, опитування домогосподарств (для оцінки частки домогосподарств-власників собак та середньої кількості собак на одне домогосподарство), охоплення кампаній після вакцинації та опитування власників тварин у рамках перепису населення.

  2. Собаки власників, що перебувають у вільному вигулі: опитування домогосподарств, що включають запитання або візуальний огляд щодо того, чи тримають собак власники на прив'язі, чи дозволяють їм блукати без нагляду.

  3. Всі собаки, що вільно гуляють, включаючи як власницьких, так і безпритульних:

   • Безпосереднє спостереження за безпритульними собаками під час опитування на маршрутах, розроблених таким чином, щоб бути репрезентативними для досліджуваної території та неупередженими щодо щільності безпритульних собак, може забезпечити середню кількість безпритульних собак на кілометр досліджуваної вулиці. Цей показник можна екстраполювати на розрахункову загальну довжину вулиці в межах досліджуваної території, щоб оцінити загальну кількість безпритульних собак на вулиці під час дослідження; деякі безпритульні собаки можуть бути не помічені під час дослідження, тому це занижена оцінка загальної популяції безпритульних собак.

   • Метод мічення — це метод, який має на меті оцінити чисельність популяції, враховуючи, що не всі тварини є видимими для прямого спостереження під час дослідження. Це досягається шляхом попереднього мічення собак тимчасовими мітками, наприклад, фарбою або фотографіями для індивідуального розпізнавання. Під час дослідження можна використовувати мітки, нанесені в рамках заходів контролю для позначення статусу лікування собаки, наприклад, нашийники або фарба, нанесені для ідентифікації вакцинованих собак, а також надрізи на вухах або бирки, нанесені під анестезією для ідентифікації стерилізованих собак під час стерилізації в рамках заходів "Відловити, стерилізувати, вакцинувати та повернути" (див. Статтю 7.7.19.). У подальших дослідженнях відзначають пропорції мічених і немічених собак. Методи повторного пошуку міток ґрунтуються на припущеннях, які можуть не відповідати дійсності в популяціях собак, таких як рівна ймовірність повторного пошуку міток для мічених і немічених собак, відсутність імміграції/еміграції та відсутність втрати міток або можливість її виміру.

    Метод повторного спостереження за мітками є відносно ресурсомістким порівняно з прямим спостереженням, що може обмежувати площу території, яку можна дослідити.

    Вивчення міток і пряме спостереження можна проводити одночасно на вибірці територій, щоб оцінити частку собак, які вільно бродять, видимих під час прямого спостереження. Ця частка може бути використана для коригування даних щодо собак, пропущених під час прямого спостереження на більшій географічній території.

Стаття 7.7.12. Моніторинг та оцінка програми УПС

Наступні етапи розробки програми УПС мають включати моніторинг та оцінку. Моніторинг спрямований на перевірку прогресу виконання заходів програми УПС у порівнянні з поставленими цілями та на підтримку управління ефективністю. Він має забезпечувати регулярне коригування реалізації заходів і збір даних про показники досягнення цілей. Він також має включати моніторинг витрат, пов'язаних із заходами, а також витрат або економії коштів, пов'язаних із досягненням цілей, для підтримки аналізу витрат і вигод.

Оцінювання — це періодична оцінка прогресу з використанням даних, зібраних під час моніторингу, яка зазвичай проводиться на певних етапах, щоб визначити, чи досягає програма УПС бажаних цілей, а також для адаптації програми УПС з метою підвищення її ефективності та результативності. Якщо методи моніторингу є еквівалентними — чітко визначеними, повторюваними та послідовними, — оцінка може порівнювати результативність та ефективність програм УПС.

Індикатори — це вимірювані результати досягнення цілей. Індикатори цілей УПС можуть включати:

 • Розмір популяції собак у власності, демографічні дані та наявністьвідповідальної поведінки власників собак (може включати статус вакцинації, стерилізації, реєстрації, ідентифікації, рівень та спосіб утримання, а також спосіб придбання).

 • Щільність популяції безпритульних собак, демографічні дані (вік, стать, стерилізація, лактуючі самки та цуценята) та стан здоров'я (наприклад, оцінка стану тіла, наявність проблем зі шкірою), отримані шляхом безпосереднього спостереження за безпритульними собаками.

 • Превалентність зоонозних хвороб як серед тварин, так і серед людей, наприклад, Сказу або ехінококозу.

 • Знання, ставлення та практики громад щодо популяції безпритульних собак, а також знання, ставлення тавідповідальна поведінка власників собак щодо відповідального утримання собак.

 • Рух популяції собак власників до безпритульних собак або від собак, що утримуються на прив'язі, до собак, що вільно гуляють (на основі досліджень і моніторингу).

 • Діяльність притулків для собак, у тому числі кількість прилаштованих собак, рівень благополуччя собак, які перебувають під їхньою опікою, рівень смертності та евтаназії.

 • Укуси собак, про які було повідомлено в медичні центри, або кількість курсів постконтактної профілактики Сказу, наданих особам, які зазнали впливу, або витрати, понесені органами охорони здоров'я на забезпечення постконтактної профілактики.

 • Кількість та характер скарг на собак до органів місцевого самоврядування.

 • Витрати на компенсацію шкоди, завданої собаками людям, худобі або майну.

Стаття 7.7.13. Рекомендації щодо заходів УПС

Для успішної реалізації програми УПС слід використовувати комбінацію наведених нижче заходів:

 • реєстрація та ідентифікація собак;

 • регулювання комерційного розведення та продажу собак;

 • контроль за національними та міжнародними (експорт та імпорт) переміщеннями собак;

 • популяризаціявідповідальної поведінки власників собак;

 • репродуктивний контроль;

 • "Відловити, стерилізувати, вакцинувати та повернути";

 • возз'єднання та усиновлення;

 • доступ до ветеринарної допомоги;

 • екологічний контроль;

 • навчання безпечній взаємодії між собакою та людиною.

Ці рекомендації щодо заходів УПС детально описані в Статтях 7.7.14. - 7.7.24. і мають застосовуватися відповідно до національного контексту та місцевих умов.

Стаття 7.7.14. Реєстрація та ідентифікація собак

Результати реєстрації та ідентифікації собак включають наступне:

 • підтримка дотримання законодавства шляхом підтвердження права власності;

 • підвищення рівня успішності у возз'єднанні загублених собак з їхніми власниками;

 • уможливлення простежуваності у комерційному розведенні та продажу;

 • заохочення відповідальної поведінки власників;

 • підтримка програми охорони здоров'я тварин, наприклад, обов'язкова вакцинація від Сказу та простежуваність.

Ці результати вимагають широкого впровадження реєстрації та ідентифікації.

Компетентні органи влади мають забезпечити створення системи ідентифікації тварин для реєстрації собак, що дозволить возз'єднати ідентифікованих собак із зареєстрованими власниками на всій території. Компетентні органи влади мають забезпечити наявність системи правозастосування, здатної забезпечити належні методи ідентифікації всіх собак (наприклад, мікрочіпування або мітки швидкого реагування [QR-мітки]), зчитування ідентифікаційних даних при виявленні собаки (за допомогою сканерів або інших пристроїв) і доступ до реєстраційної бази даних для отримання інформації про власника. Такі бази даних можуть бути розроблені та функціонувати на основі державно-приватного партнерства.

Власники мають бути поінформовані та, за умов, визначених компетентними органами, мати доступ до служб ідентифікації та системи реєстрації як на початковому етапі для реєстрації кожного собаки, так і для оновлення інформації в разі потреби.

Стаття 7.7.15. Регулювання комерційного розведення та продажу собак

Результати регулювання комерційного розведення та продажу як заходу УПС охоплюють наступне:

 • захист здоров'я та добробуту тварин у популяції собак;

 • запобігання безпритульності;

 • прозорість у розведенні та продажу собак..

Компетентні органи влади мають вимагати обов'язкової реєстрації всіх заводчиків і продавців. Для комерційних заводчиків і продавців, якщо кількість приплоду за рік перевищує встановлений нормативними актами поріг, може бути встановлена додаткова вимога щодо ліцензування, в тому числі вимога проходження інспекції перед початком торгівлі.

Оголошення про продаж собак мають містити реєстраційний номер або номер ліцензії заводчика і продавця.

Для забезпечення відстежуваності собак заводчик має бути встановлений через ідентифікацію та реєстрацію як перший власник.

Продавець має забезпечити оновлення реєстраційних даних собаки з даними першого покупця після передачі права власності.

Правила племінної практики мають включати обмеження на кількість приплодів, мінімальний вік розмноження (для захисту здоров'я і благополуччя собак), міцне здоров'я обох батьків і уникнення селективного розведення, що призводить до спадкових хвороб і екстремальних форм. Правила як для заводчиків, так і для продавців мають також містити конкретні вимоги щодо розміщення, ветеринарного обслуговування, утримання, соціалізації та звикання цуценят до навколишнього середовища, мінімального віку цуценят перед тим, як вони покинуть греблю, а також навчання персоналу. Продаж собак має бути обмежений повнолітніми покупцями, а нерегульований продаж має бути заборонений.

Стаття 7.7.16. Контроль за національними та міжнародними (експортними та імпортними) переміщеннями собак

Міжнародні переміщення собак (імпорт та експорт) мають відповідати торговельним заходам, процедурам імпорту або експорту та ветеринарній сертифікації відповідно до Глав 5.11., 7.2., 7.3., 7.4. та 1.1.

Переміщення собак в межах країни має бути під відповідальністю власника, з наступними наслідками:

Стаття 7.7.17. Популяризаціявідповідальної поведінки власників собак
 1. Завести собаку — це вибір, який має привести до взаємовигідних стосунків. Переваги володіння собакою накладають певну відповідальність. Популяризаціявідповідальної поведінки власників собак через освіту та дотримання національних і місцевих правил є основним компонентом програми УПС, спрямованої на досягнення наступних результатів:

  • покращення здоров'я та добробуту тварин у популяції собак;

  • підтримка зв'язку між людиною і твариною;

  • мінімізація ризику, який собаки становлять для членів домогосподарств і суспільства;

  • зменшення кількості собак, яким дозволено блукати..

 2. Вихованнявідповідальної поведінки власників собак (як до власника собаки, так і до його нащадків протягом усього життя або до моменту передачі відповідальності наступному власнику) має бути спрямоване на наступне:

  • надавати належний догляд для забезпечення добробуту тварин у популяції собаки та її потомства відповідно до п'яти потреб собаки (відповідне середовище, відповідне харчування, утримання разом з іншими тваринами або окремо від них, можливість демонструвати нормальну поведінку та захист від болю, страждань, травм і хвороб) з метою дотримання міжнародно визнаних "п'яти свобод" (див. п. 2 ст. 7.1.2.);

  • заохочувати належну поведінку, зменшуючи небажану поведінку (в тому числі укуси собак) і підтримуючи здатність собаки справлятися з навколишнім середовищем, приділяючи увагу соціалізації, навчанню, заснованому на винагороді, і розпізнаванню поведінкових ознак собаки;

  • забезпечити реєстрацію та ідентифікацію собак (див. Статтю 7.7.14.);

  • забезпечити доступ до профілактичної та лікувальної ветеринарної допомоги (див. Статтю 7.7.21.);

  • запобігати негативному впливу собак на громаду через забруднення (наприклад, фекаліями та шумом), ризики для здоров'я людей через укуси або дорожньо-транспортні пригоди, а також ризики для інших собак, дикої природи, худоби та інших видів тварин-компаньйонів;

  • контролювати розмноження собак (див. Статтю7.7.18.);

  • організовувати догляд за собаками, коли власник не в змозі цього зробити.

 3. Досягнення стійкого і широкого поширення відповідальної власності вимагає розуміння перешкод і мотивацій для відповідальної поведінки та вжиття заходів для їх подолання. Це, ймовірно, вимагатиме поєднання законодавства, інформування громадськості та правозастосування, кампаній зі зміни поведінки, формальної освіти в школах і заохочення через формування суспільних очікувань. Також може знадобитися покращення наявності та доступності ресурсів, що підтримують відповідальне володіння, таких як ветеринарна допомога, послуги з ідентифікації та реєстрації, а також заходи з контролю зоонозних хвороб.

Стаття 7.7.18. Репродуктивний контроль
 1. Результати контролю репродукції у собак включають наступне:

  • запобігання народженню небажаних цуценят;

  • сприяння розв'язанню проблеми дисбалансу між розмноженням та попитом на собак;

  • зменшення чисельності популяції безпритульних собак.

 2. Ефективне використання контролю за розмноженням не вимагає обмеження загальної чисельності популяції. Щоб забезпечити найкраще використання ресурсів, слід зосередитися на контролі розмноження самок, які, найімовірніше, є джерелом небажаних і вільно бродячих собак.

 3. Методи контролю за розмноженням вимагатимуть безпосереднього ветеринарного втручання до окремих тварин. Для задоволення попиту на послуги може знадобитися залучення як приватного, так і державного ветеринарних секторів. Можна розглянути можливість субсидування програм стерилізації урядом або іншими організаціями для заохочення попиту. Контроль за розмноженням собак власників, по суті, є обов'язком власників і має бути включений у заходи з просування відповідального володіння (див. Статтю 7.7.17.).

 4. Методи контролю розмноження у собак включають:

  • хірургічна стерилізація;

  • нехірургічний контроль фертильності, тобто запобігання репродукції без застосування хірургічного втручання, включаючи хімічні та імунологічні підходи;

  • ізоляція або відокремлення самок собак під час тічки від нестерилізованих самців.

 5. Хірургічна стерилізація має основну перевагу — вона є постійною. Хірургічна стерилізація має проводитися ветеринаром і включати належне поводження з твариною, хорошу хірургічну техніку, належний рівень асептики, відповідну анестезію і проактивне, мультимодальне знеболення, яке підтримується протягом всієї операції та адаптується до конкретної тварини в разі потреби. Це вимагає моніторингу під час операції та післяопераційного періоду протягом усього періоду відновлення. Для цього потрібні належним чином підготовлені ветеринари та середній ветеринарний персонал, а також доступ до відповідних лікарських засобів та обладнання. Компетентні органи несуть відповідальність за забезпечення доступу до навчання та дозволених препаратів, які не є підробленими, щоб гарантувати безпечне проведення хірургічної стерилізації.

 6. Кастрація кобелів є кращою за вазектомію, оскільки, на відміну від кастрації, вазектомія не знижує рівень статевих гормонів, а отже, не має механізму зменшення специфічної поведінки, такої як блукання, мічення території та бійки, спричиненої гормональною агресією. Самки можуть бути стерилізовані хірургічним шляхом: оваріогістеректомії чи оваріектомії. Перев'язка труб і гістеректомія не рекомендуються, оскільки самка перебуватиме під гормональним впливом яєчників і продовжуватиме демонструвати сексуальну поведінку, що підвищує сприйнятливість до таких хвороб, як венеричні пухлини, що передаються статевим шляхом, і піометра, де залишається тканина матки. Однак вплив стерилізації на поведінку, не пов'язану з гормонами, не може бути узагальненим, тому, як і у випадку з будь-якою хірургічною процедурою, ветеринар має використовувати своє професійне судження, рекомендуючи гонадектомію окремим пацієнтам.

 7. Будь-які хімічні речовини або препарати, що використовуються для контролю репродуктивної функції, мають бути безпечними, якісними та ефективними для виконання необхідних функцій і використовуватися відповідно до рекомендацій виробника та нормативних документів компетентного органу. У випадку нехірургічних стерилізаторів і контрацептивів, що перебувають на стадії дослідження, випробування мають бути завершені до початку використання.

Стаття 7.7.19. «Відловити, каструвати, вакцинувати та повернути»

«Відлов, стерилізація, вакцинація та повернення» - це підхід до контролю за розмноженням безпритульних собак як джерела безпритульних собак. Це не є окремим розв'язання проблеми безпритульних собак і має застосовуватися в комплексі з іншими заходами, спрямованими на інші джерела безпритульних собак. Його можна розглядати як метод управління поточною популяцією безпритульних собак на вулицях і, отже, як альтернативу вилученню для возз'єднання та адопції (див. статтю 7.7.20.).

У співпраці з місцевою громадою виявлених безпритульних собак відловлюють, надають їм медичну допомогу (включаючи вакцинацію від Сказу), оцінюють можливість адопції та, якщо адопція неможлива, стерилізують і відпускають на волю в місцевості, де вони мешкають, або неподалік від місця відлову. Цей метод, швидше за все, буде прийнятним у ситуації, коли присутність безпритульних собак широко розповсюджена і добре сприймається місцевою громадою.

Цей метод застосовується не у всіх ситуаціях і може бути незаконним у країнах або регіонах, де законодавство забороняє відмову від собак, а влада сприймає звільнення стерилізованих собак як форму відмови від них. Проблеми, спричинені собаками, такі як шум, забруднення фекаліями, травми від укусів і дорожньо-транспортні пригоди, не зменшуються, оскільки собак повертають місцевій громаді та не обмежують їхнє пересування. Якщо власники мають обмежений доступ до доступних засобів контролю за розмноженням своїх собак, слід враховувати ризик того, що програма "Відловити, стерилізувати, вакцинувати та повернути" може спонукати власників до безплатної стерилізації, дозволяючи собакам власників блукати на волі. Щоб уникнути цього ризику, паралельно з програмою "Відловити, стерилізувати, вакцинувати і повернути" слід впроваджувати заходи з просуваннявідповідальної поведінки власників собак (Стаття 7.7.17.) та забезпечення доступу до контролю за розмноженням собак власників (Стаття 7.7.18.). У ситуації, коли власниками є багато безпритульних собак, програма УПС, яка зосереджується на стерилізації та відповідальному володінні, може бути більш доречною.

Рекомендується, щоб перед прийняттям цього підходу був проведений аналіз витрат і вигод. Слід оцінити такі фактори, як грошові витрати, вплив на культуру власності та громадську безпеку, а також переваги для контролю хвороб і добробуту тварин та будь-які суспільні вигоди.

Якщо цей захід впроваджується, компетентний орган має забезпечити розв'язання наступних питань:

 • залучення місцевих громад до розуміння, підтримки, розробки та активної участі у програмі "Відлов, стерилізація, вакцинація та повернення", а також моніторингу випущених собак, особливо якщо йдеться про собак, якими опікується громада;

 • використання гуманних методів відлову, транспортування та утримання собак;

 • правильна хірургічна техніка з належним рівнем асептики, анестезії та знеболення, з подальшим післяопераційним доглядом (див. Статтю 7.7.18.);

 • контроль хвороб може включати вакцинацію (наприклад, від Сказу), лікування та тестування на хвороби (наприклад, лейшманіоз) з подальшим, за необхідності, лікуванням або евтаназією собаки;

 • "Відловити, каструвати, вакцинувати та повернути" підходить не для всіх собак і має застосовуватися в індивідуальному порядку. Оцінка стану здоров'я та спостереження за поведінкою можуть бути використані для оцінки придатності собак до звільнення; якщо вони не придатні для звільнення або адопції, слід розглянути питання про евтаназію;

 • постійне маркування (наприклад, татуювання або мікрочіп), яке вказує на те, що тварина була стерилізована; індивідуальна ідентифікація тварин також дозволяє відстежувати статус вакцинації та історію лікування. Видима форма ідентифікації тварин (наприклад, нашийник, бирка або насічка на вусі) також може бути використана для запобігання непотрібному повторному відлову. Як і у випадку з хірургічною стерилізацією, ті ж принципи асептики, анестезії та мультимодального знеболення стосуються застосування бирок і зарубок, оскільки це також хірургічні процедури. Моніторинг випущених собак має включати питання втрати мітки, інфекції та інвазії;

 • собаку слід повернути в місце, яке знаходиться якомога ближче до місця вилову;

 • слід відстежувати поведінку та добробуту тварин у популяції собак після звільнення та вживати заходів у разі потреби..

Стаття 7.7.20. Возз'єднання та усиновлення

Безпритульних собак можна вилучити до притулку для возз'єднання з їхніми власниками або прилаштувати. Це стосується лише поточної популяції безпритульних собак, а не джерела їхнього походження, тому має застосовуватися в поєднанні з іншими заходами, щоб запобігти заміні вилучених собак. Ці заклади також можуть запропонувати власникам можливість відмовитися від собак, про яких вони більше не можуть піклуватися, як альтернативу відмові від них. Дані про собак і власників собак, зібрані під час розробки програми УПС, мають підтвердити, що возз'єднання та адопція є ймовірними та досяжними, перш ніж створювати притулки для возз'єднання та адопції. Без достатньої кількості притулків або систем для возз'єднання притулки швидко заповнюються, що робить цей захід неефективним і дорогим. Компетентний орган має розробити та забезпечити дотримання правил для закладів, що надають послуги з возз'єднання та перетримки, щоб гарантувати, що відлов, транспортування та утримання собак відбувається гуманно.

Собаки, вилучені з громади, можуть бути возз'єднані з власником або прилаштовані. мають бути передбачені умови для утримання собак протягом розумного періоду для возз'єднання з власником і, за необхідності, для спостереження за сказом. Возз'єднання та адопція надають можливість сприяти відповідальному ставленню до тварин та належному догляду за ними (включаючи вакцинацію від Сказу та стерилізацію). Придатність собак слід оцінювати та підбирати їм господарів. Ефективність адопції може бути обмежена кількістю притулків.

Необхідно докласти зусиль, щоб транспортувати тварин на найкоротшу відстань і якнайкоротший час. Переміщення для адопції спочатку слід розглядати на місцевому рівні, а потім розширювати до найближчих доступних місць. Це мінімізує стрес, пов'язаний з транспортуванням собак, і знижує ризик поширення зоонозів та інших збудників хвороб на нові території. Якщо транспортування необхідне, його слід здійснювати відповідно до Глави 7.1.

Собак, яких вилучають із громади, може бути занадто багато або вони можуть бути непридатними для адопції. Якщо це прийнятно для місцевої громади, альтернативним підходом може бути "Відловити, каструвати, вакцинувати та повернути". Якщо евтаназія цих небажаних тварин є єдиним варіантом, процедуру слід проводити відповідно до Статті 7.7.27.

Стаття 7.7.21. Доступ до ветеринарної допомоги

Доступ до ветеринарної допомоги позитивно впливає на здоров'я тварин, благополуччя тварин і здоров'я населення завдяки наданню профілактичної та лікувальної ветеринарної допомоги собакам у громаді. Посилення взаємодії з ветеринарними службами надає додаткові можливості для навчання власників собаквідповідальній поведінці власників собак (див. Статтю 7.7.17.). З точки зору УПС, профілактика і контроль хвороб, лікування хвороб і травм, а також евтаназія з метою припинення страждань, коли лікування неможливе, потенційно можуть зменшити кількість покинутих хворих або травмованих собак.

Ветеринарна допомога має бути частиною програм УПС і сприяти контролю за хворобами шляхом створення здорових популяцій собак зі зниженим рівнем плинності популяції. Імунітет стада для контролю Сказу підтримується за допомогою УПС шляхом покращення виживання вакцинованих собак та зменшення народження невакцинованих цуценят шляхом хірургічної стерилізації. Рекомендації щодо проведення кампаній з вакцинації собак проти Сказу наведені в Главі 8.14.

Профілактична ветеринарна допомога є центральним елементом контролю та нагляду за зоонозними хворобами. Програми УПС мають охоплювати або узгоджуватися з усіма заходами боротьби з хворобами, що мають відношення до собак. Це включає вакцинацію проти Сказу, дегельмінтизацію (зокрема, від ехінокока), а також профілактику та контроль інших збудників хвороб.

Ветеринарні служби мають виявляти "групи ризику" собак, які не мають надійного доступу до базової ветеринарної допомоги. Компетентні органи влади мають полегшити доступ до ветеринарної допомоги. Потенційні рішення можуть включати субсидування витрат та організацію виїзних ветеринарних служб.

Стаття 7.7.22. Екологічний контроль

Можна вжити заходів, щоб позбавити собак доступу до неконтрольованих джерел їжі (наприклад, захистити звалища сміття та бойні/скотобійні, встановити сміттєві контейнери, які не чіпатимуть тварин). Екологічний контроль має бути пов'язаний з іншими заходами УПС, щоб уникнути проблем з благополуччям тварин і зменшити ризики для здоров'я населення через раптове скорочення джерел їжі.

Стаття 7.7.23. Навчання безпечній взаємодії між собакою та людиною

Найефективнішими засобами зменшення кількості випадків укусів собак є навчання безпечній взаємодії з собаками та відповідальність власників за виховання та управління собаками в рамкахвідповідальної поведінки власників собак. Діти молодшого віку є групою найвищого ризику укусів собак. Просвітницькі програми для населення, спрямовані на правильну поведінку з собаками, довели свою ефективність у зниженні кількості випадків укусів собак, і ці програми слід заохочувати. Компетентні органи влади мають консультуватися з експертами з поведінки собак при розробці освітніх програм з безпеки собак.

Освітні програми з належного лікування укусів, включаючи постконтактну профілактику, якщо існує ризик Сказу, заохочуються для всіх вікових груп.

Стаття 7.7.24. Конкретні міркування щодо заходів з регулювання чисельності собак

Наступні заходи можуть знадобитися в рамках реалізації заходів УПС, описаних у Статті 7.7.13.:

 • Відлов та поводження з собаками;

 • Утримання собак;

 • Евтаназія.

Стаття 7.7.25. Відлов собак та поводження з ними

Гуманний вилов та поводження з тваринами мають на меті запобігти стражданням і дистресу тварин. Вони також можуть принести інші переваги, зокрема, зменшити травматизм кінологів, полегшити поводження з собаками в майбутньому та продемонструвати власникам і громадськості позитивне поводження з тваринами.

Компетентні органи влади мають розробити відповідне законодавство та навчальні програми для сприяння гуманному поводженню з тваринами та забезпечення дотримання правил проти жорстоких методів, таких як використання щипців та незакритих дротяних петель. Добробут тварин і безпека операторів покращуються, коли персонал, який здійснює відлов і поводження з тваринами, повністю розуміє і володіє методами відлову та поводження з тваринами, які будуть використовуватися.

Компетентні органи влади та ветеринарні служби мають переконатися, що їхній персонал і волонтери, які будуть працювати з собаками, отримали вакцинацію від Сказу перед контактом, якщо це необхідно, і мають чіткі протоколи лікування травм, у тому числі укусів собак.

Для мінімізації шкоди та дискомфорту для собаки слід використовувати найменш аверсивний метод відлову та поводження з нею, враховуючи при цьому безпеку кінолога. Крім того, кінологи мають прагнути зробити процес поводження з собакою максимально позитивним з точки зору собаки; це включає пошук способів заохочення собаки під час поводження з ним.

Кінологи мають використовувати мінімальну стриманість, щоб надати собаці можливість вибору і контролю, щоб він краще справлявся з хендлінгом.

Стаття 7.7.26. Будка для собак

Компетентні органи влади мають розробити мінімальні стандарти утримання (фізичні умови) та догляду за собаками, забезпечивши відповідне середовище, відповідну дієту, утримання разом з іншими тваринами або окремо від них, нормальну поведінку та захист від болю, страждань, травм і хвороб, щоб дотриматись міжнародно визнаних "п'яти свобод". Дотримання цих стандартів підтримується ліцензуванням та інспектуванням об'єктів. Слід враховувати наступні мінімальні стандарти:

 1. Зручності

  • стабільне фінансування для покриття поточних витрат;

  • вибір місця: доступ до дренажу, утилізації відходів, води та електроенергії є дуже важливим, а також слід враховувати екологічні фактори, такі як шум і забруднення;

  • розмір, дизайн і наповнюваність розплідника з урахуванням фізичних навантажень, очікуваної тривалості перебування та достатньої площі для собак, щоб розділити функції прийому їжі та пиття, відпочинку, сечовипускання та дефекації, а також підтримання прийнятної температури навколишнього середовища;

  • заходи боротьби з хворобами, включаючи ізоляцію та карантинну станцію;

  • максимальна місткість об'єкта.

 2. Менеджмент

  • забезпечення достатньої кількості прісної води та поживної їжі;

  • регулярна гігієна та прибирання, в тому числі парування;

  • регулярний огляд, догляд і вигул собак;

  • моніторинг фізичного та поведінкового здоров'я та надання необхідних ветеринарних процедур під наглядом ветеринара, включаючи планову та профілактичну ветеринарну допомогу та евтаназію;

  • політику та процедури щодо дотримання максимальної пропускної здатності притулку та дій при її досягненні, оцінку стану здоров'я та поведінки собак, догляд за тваринами, прийом, лікування, адопцію, стерилізацію та евтаназію;

  • забезпечення достатньої кількості належним чином кваліфікованого персоналу та навчання персоналу безпечному, належному та позитивному поводженню з собаками;

  • ведення обліку, ідентифікації тварин та звітування перед Компетентним органом;

  • надання можливостей для специфічної соціалізації, людської соціалізації, збагачення та рухової активності відповідно до індивідуальних особливостей.

 3. Оцінка

  Ефективність вольєра для собак можна оцінити за допомогою наступних показників:

  • оцінка стану тіла, стан шкіри, захворюваність, травматизм і смертність, реакція на людей і специфічних тварин;

  • вираження видової поведінки, що відображає позитивний емоційний стан;

  • житло має забезпечувати достатній простір, що відповідає віку, розміру, вазі та породі собаки, а також дозволяти собаці здійснювати нормальні рухи тіла, включаючи можливість сидіти, вставати, вільно обертатися або лежати в природному положенні, потягуватися, рухати головою, тримати хвіст піднятим стоячи, а також комфортно їсти, пити, сечовипускати та дефекуватись;

  • гігієна, чистка, дренаж і матеріали для утримання мають запобігати надмірному накопиченню фекалій і харчових відходів, запобігати забрудненню собак у вольєрі, а також зменшувати небезпеку хвороб, комах, шкідників і неприємних запахів;

  • вентиляція має дозволяти собакам комфортно підтримувати нормальну температуру тіла і забезпечувати хорошу якість повітря;

  • захист від шкідливих перепадів температури, руху повітря, вологи, світла та інших кліматичних елементів для забезпечення належного здоров'я та благополуччя собаки.

Стаття 7.7.27. Евтаназія

Евтаназія собак сама по собі не є ефективним методом лікування УПС. Якщо вона застосовується, то має здійснюватися відповідно до Статті 7.6.1. і реалізовуватися в поєднанні з іншими заходами в рамках програми УПС для досягнення ефективного довгострокового управління. Зменшення чисельності популяції собак не є ефективним засобом зменшення кількості випадків Сказу.

Як процес, евтаназія включає процедури перед евтаназією та поводження з твариною, методи та засоби евтаназії, підтвердження смерті та утилізацію мертвих тварин. При проведенні евтаназії слід дотримуватися загальних принципів, викладених у Наземному кодексі, з акцентом на використанні практичних методів, які забезпечують максимально швидку, безболісну і бездистресову смерть, гарантуючи при цьому безпеку оператора. Евтаназія має проводитися під наглядом ветеринара. Для забезпечення добробуту тварин і безпеки оператора, персонал, який проводить евтаназію, має мати повне розуміння і володіти методом евтаназії, який буде використовуватися, а також досконало володіти ним.

 1. Стриманість

  Коли собаку необхідно притримати для будь-якої процедури, включаючи евтаназію, це завжди слід робити з повною увагою до безпеки оператора і благополуччя тварини. Поводження з твариною має також мінімізувати дистрес, який відчуває собака до втрати свідомості. Деякі методи евтаназії слід застосовувати з попередньою седацією або анестезією. Незалежно від використовуваного методу евтаназії, бажано провести перед евтаназією седацію або анестезію, щоб мінімізувати занепокоєння або полегшити безпечне утримання.

 2. Методи евтаназії

  Нижче наведено рекомендовані методи евтаназії собак:

  • внутрішньовенні барбітурати;

  • внутрішньоочеревинне введення барбітуратів маленьким собакам або цуценятам, яке слід застосовувати лише у випадку, якщо внутрішньовенне введення неможливе;

  • передозування внутрішньовенних анестетиків;

  • передозування інгаляційних анестетиків у собак малих порід (не новонароджених).

  При анестезії:

  • введення барбітуратів альтернативними шляхами (внутрішньосерцеве, внутрішньониркове, внутрішньопечінкове, внутрішньокісткове).

  При седації:

  • внутрішньовенне введення специфічних для евтаназії препаратів ембутраміду, хлорохіну та лідокаїну;

  • внутрішньовенна евтаназійна суміш ембутраміду, мебезонію та тетракаїну.

  Методи, процедури та практики, які є неприйнятними як основні методи евтаназії з міркувань добробуту тварин, включають повітряну емболію, асфіксію, спалення, хлоралгідрат, хлороформ, ціанід, декомпресію, утоплення, знекровлення, формалін, побутову хімію та розчинники, пестициди та гербіциди, гіпотермію, інсулін, нервово-м'язові блокатори (сульфат магнію, хлорид калію, нікотин та всі курареподібні препарати), нанесення тупих ударів тупими предметами по голові, що наносяться рукою, швидке заморожування, стиснення грудної клітки, стрихнін, закис азоту, ефір, кілл-ловушка, CO з вихлопних газів двигуна (CO2), якщо необхідна концентрація і швидкість потоку не регулюється і не контролюється, вільна куля без належного анатомічного розміщення з близької відстані висококваліфікованим персоналом, проникаюча куля в неволі з подальшим проколюванням, ураженням електричним струмом і оглушенням без вторинного методу умертвіння і будь-яким іншим методом, який може поставити під загрозу добробут тварини.

 3. Підтвердження смерті

  Для всіх методів евтаназії, що використовуються, смерть має бути підтверджена до того, як тварини будуть утилізовані або залишені без нагляду.

  Найбільш надійно підтверджує смерть комбінація критеріїв: відсутність пульсу, дихання і рогівкового рефлексу, а також реакції на сильне стискання пальця ноги; неможливість почути звуки дихання і серцебиття за допомогою стетоскопа; посіріння слизових оболонок; трупне задубіння. Жодна з цих ознак, окрім трупного задубіння, сама по собі не підтверджує смерть. Якщо тварина не померла, слід застосувати інший метод евтаназії.

 4. Утилізація мертвих тварин

  Мертвих тварин слід утилізувати відповідно до законодавства. Слід звернути увагу на ризик наявності залишків речовин у тілі мертвої тварини. Спалювання, як правило, є найбезпечнішим способом утилізації мертвих тварин (див. Главу 4.13.).


Nb: вперше прийнято у 2009 році; останнє оновлення прийнято у 2022 році.